Format

Aquest apartat de "format” serveix per explicar el funcionament de la pàgina web del programa.

El programa Respir@ire es planteja com a una eina preventiva d'ús educatiu on el professorat d'ensenyança secundària obligatòria, des de primer fins a quart curs, pugui trobar un desenvolupament detallat d'aplicació d'un programa de prevenció de consum de tabac.

Tot el material està en format PDF per poder ser imprès.
Els apartats de la pàgina poden ser activats clicant-ne a sobre.

A l'apartat "introducció" es descriu la fonamentació, els objectius i el desenvolupament tècnic del programa. S'hi annexen les unitats didàctiques des de primer fins a quart curs de l'ESO i un document de lectura sobre dinàmiques grupals.

Els "crèdits" informen en les dades relatives a la publicació i l'autoria o participació en la creació del programa.

Cada curs de l'ESO, que es troba diferenciat a la portada del programa, es subdivideix en tres apartats:

"Sessions"

En aquest apartat es troben les diferents sessions que s'han de treballar per curs. Cada sessió es descriu breument i se n'especifiquen els objectius, les àrees implicades, el desenvolupament de les activitats i les possibles activitats complementàries. Les sessions del curs estan enumerades tant en l'encapçalament com en el peu de pàgina. Per canviar de sessió només cal clicar damunt el número de pàgina.

En el lateral dret de cada una de les pàgines de les sessions hi ha els powers point per ser utilitzats pel docent en les explicacions teòriques a classe i les activitats a desenvolupar amb el jovent en les sessions.

A la primera i darrera sessió de cada curs trobareu el pretest i posttest respectivament, per poder valorar l'adquisició de coneixements. És important que el professorat decideixi si vol utilitzar aquesta eina, abans d'iniciar l'aplicació del programa. El professor pot fer una valoració individual, en què els alumnes hauran d'identificar d'alguna manera el seu qüestionari (pretest) i lliurar-lo al professor, el qual, en la darrera sessió i després de fer el posttest, el tornarà a l'alumne perquè pugui valorar el seus coneixements.

"per al professorat"

El professorat disposa d'un material informatiu clau per poder iniciar o concloure les dinàmiques del programa, ajustat a les sessions del curs. Aquest apartat també està desglossat per temàtiques que s'han de treballar en cada sessió. L'enumeració de la pàgina es correspon amb la sessió.

"avaluació"

Es presenta una avaluació, per al professorat i alumnat, sobre el disseny, el funcionament i l'ajustament del programa a les seves necessitats.

Per poder fer el seguiment i la millora del programa, es sol·licita als docents que complimentin un qüestionari de valoració de programa i l'enviïn directament al PADIB pladrogues@dgsanita.caib.es.