Programa - Sessió 1

"Desmuntant mites"

Descripció

Mitjançant un qüestionari, es pretén que els alumnes identifiquin els mites relacionats amb el consum de tabac com a vertaders o falsos mentre coneixen les dades que desmunten cada mite i la facilitat que hi ha per prendre un mite com a real.

Objectius

  1. Conèixer els mites que envolten el consum de tabac.
  2. Identificar dades reals sobre el tabaquisme i fer una crítica sobre algunes idees equivocades, però socialment acceptades.

Recursos

  • Fotocòpies del qüestionari amb diferents afirmacions que els alumnes han d'identificar com a mites o dades.
  • Power Point 1, en què es justifica per què les afirmacions són mites o dades.

Àrees implicades

Ciències socials i tutoria.

Desenvolupament de l’activitat

  1. Realitzar el pretest (opcional).
  2. El professor ha de lliurar un exemplar del qüestionari a cada alumne i els ha d'explicar que en cada afirmació han d'indicar si pensen que és un mite (fals) o una dada (vertader).
  3. A continuació, s'han de posar en comú les respostes dels alumnes en una graella a la pissarra.
  4. El professor ha d'explicar, amb l'ajuda del Power Point, quines de les afirmacions són mites o dades, argumentant i justificant la tria. D'altra banda, també ha d'explicar la facilitat que hi ha per prendre determinats mites com a dades quan estan acceptats socialment.
  5. Per a la següent sessió, el professor repartirà el model d'entrevista a realitzar pels alumnes.

Observacions

Com a activitat complementària, els alumnes poden proposar diferents afirmacions que pensin que són vertaderes respecte al consum de tabac i fer una cerca a l'ordinador per constatar si el que pensen que és cert és un mite o un dada. Posteriorment, es comentarien a classe els resultats obtinguts per cada alumne.

Per fer més partícip a l'alumnat es pot dividir la classe en grups de tres persones i que cada grup expliqui una de les preguntes del qüestionari, a partir d'aquest raonament es dona l'opció a la resta de la classe per a que opini sobre el que s'han exposat. Finalment el professor explica la resposta adequada.

Es pot donar la possibilitat que l'alumnat formuli preguntes o les anoti a un paper i se li entregui al professor per a que aquest les respongui a la propera sessió. Fer bústia perquè l'alumnat pugui posar-les dins.

És possible que els alumnes demanin qüestions sobre cànnabis, per lo es facilita un document de suport al professorat que consisteix en les preguntes més freqüents sobre aquesta substància per a que el professorat pugui respondre a les inquietuds de l'alumnat.

Fonts

Programa ITES

Annexos

Power Point 1 i fotocòpies del qüestionari.

Sessions:  1 2 3 4 i 5